ster Tools verification code here

breaking news

Pieniądze na budowę i modernizację dróg

Pieniądze na budowę i modernizację dróg

Listopad 1st, 2015
Wiadomosci

Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To nowość, która pojawiła się w PROW na lata 2014-2020.

To nowość, która pojawiła się w PROW na lata 2014-2020. Pomoc obejmuje budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. Beneficjentami mogą być gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Środki przewidziane na te działania wynoszą ok. 120 mln zł. Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 16 listopada 2015 do 14 stycznia 2016 r. muszą złożyć wnioski. Żeby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić następujące warunki:
– Realizacja musi dotyczyć budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych lub powiatowych;
– operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku
o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2023 r.;
– realizacja dotyczy miejscowości należącej do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców oraz gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców;
– inwestycja musi być realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do dysponowania którą podmiot posiada udokumentowane prawo.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł na beneficjenta. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Źródło: www.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *