ster Tools verification code here

breaking news

NABÓR WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ ETERNITU

NABÓR WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ ETERNITU

Listopad 1st, 2015
Wiadomosci

W dniach od 02 listopada do 27 listopada przeprowadzany jest nabór wniosków w ramach projektu “Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
Osoby zainteresowane pozyskaniem w 2016 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest powinny złożyć w Urzędzie Gminy stosowny wniosek w terminie do dnia 27 listopada 2015 r.
Wniosek należy złożyć według wymaganego wzoru wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

1) Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego
2) Kopia mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
UWAGA!
Z dofinansowania mogą skorzystać również te osoby, które posiadają na swej posesji odpady zawierające azbest zgromadzone na działce gruntowej.
Jeśli demontaż został wykonany po 6 maja 2004 r. do wniosku należy dołączyć:
1) Kserokopie oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

Natomiast jeśli demontaż został wykonany przed 6 maja 2004 r. należy tylko wypełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Gminy .

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej nie trafia do rolnika – otrzymuje je firma, która dokona demontażu starego pokrycia i zapewni transport do miejsca jego utylizacji.
Wnioski znajdują się na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl bądź w Urzędzie Gminy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *